ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Фізична особа – підприємець, Зiборова Каролiна Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.07.2020р., реєстраційний номер 3498801545, іменований надалі Виконавець з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Клієнт») отримати послуги, передбачені цим Договором. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке.

Стаття.1 Акцептування договору

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Клієнт замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Клієнт положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору Виконавець зобов’язується надати послуги отримання подарунків, квітів, а Клієнт прийняти та оплатити такі послуги, на умовах цього Договору. Вартість послуги та порядок розрахунку Клієнт може бачити на нашому сайті та відслідковувати його зміну.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.2. Користуватися послугами та Привілеями, відповідно до обраного Пакету послуг, протягом всього строку надання послуг та Привілеїв, обумовленого у Правилах надання відповідного Пакету послуг.

3.1.3. Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Клієнта надання послуг та Привілеїв.

3.1.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг та Привілеїв, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг та Привілеїв.

3.1.5. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про Виконавця, його діяльність, про послуги та Привілеї, що надаються Виконавцем.

3.1.6. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг та Привілеїв.

3.2.Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Клієнта. 3.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг та Привілеїв, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг та Привілеїв Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб. 3.2.3. Не допускати користування послугами та Привілеями сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідного Пакету послуг.

3.3.Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання послуг та Привілеїв Клієнтам, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги. 3.3.2. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг. 3.3.3. Призупинити надання Послуг та привілеїв Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил. 3.3.4. Відмовити Клієнту у наданні Послуг та привілеїв та розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках, якщо: – Клієнт порушив свої зобов’язання за умовами Договору та Правилами надання відповідного Пакету послуг; – Клієнт використовує результати наданих послуг та Привілеїв у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб; – надання послуг та Привілеїв може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства, а також норм моралі та моральності, прийнятих суспільством.

3.4.Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання послуг та Привілеїв належної якості відповідно до цього Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг, в межах обраного Клієнтом Пакету послуг. 3.4.2. Надавати Клієнту послуги та Привілеї з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської, адвокатської та комерційної таємниць. 3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформаційно-довідкових послуг з питань надання послуг та Привілеїв відповідно до обраного Пакету послуг. 3.4.4. Забезпечувати Клієнту можливість отримання ним Привілеїв. 3.4.5. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Клієнтів щодо покращення та якості надання послуг та Привілеїв.

4.2.Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

4.2.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг та Привілеїв Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до них, врегульовуються шляхом переговорів Сторін. 4.2.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. 4.2.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця. 4.2.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства країни місцезнаходження Виконавця такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права країни місцезнаходження Виконавця.

4.3. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.3.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості. 4.3.2. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідний Пакет послуг, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Клієнту сплачені останнім кошти. 4.3.3. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Пакету послуг, оплаченого Клієнтом.

4.4. Прикінцеві положення.

4.4.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. 4.4.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця та публікуються на Сайті Виконавця. 4.4.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця. 4.4.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, хто придбав Абонемент до моменту внесення та набрання чинності цих змін. 4.4.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця. 4.4.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Клієнта, що містять лікарську, адвокатську, комерційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог національного та міжнародного законодавств. 4.4.7. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 5.2. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Клієнт, який отримує послугу. 6.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Клієнтом без додаткового повідомлення Клієнта про це. Дана інформація є конфіденційною. 6.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України та/або Правилами надання послуг. 6.4. Виконавець має право, Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних. 6.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

Фізична особа підприємець Зiборова Каролiна Петрівна Код ЄДРПОУ 3498801545, адреса здiйснення підприємницької дiяльностi м.Харків , вул. Суздальскі ряди, 9